Provozní řád

Přivezte co máte - řada pálenic zastává opačnou filozofii a odmítá dovezené kvasy. Zákazník často nepřijme odpovědnost za hořký výsledek destilace nekvalitního kvasu - v lepším případě už nepřijde, v horším pálenici pomluví. Tomuto jednání nedokážeme zabránit, ale prostým odmítáním všech pěstitelů s kvasem dle našeho názoru cesta nevede. Následující řádky obsahují něco ze zákona a něco našich pravidel, která je nutno dodržovat.

Pěstitelem se rozumí fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění. Každý pěstitel požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit ŽÁDOST - PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku a vlastnoručně se podepsat.

 1. Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje žadatele v PROHLÁŠENÍ podle občanského průkazu.
 2. Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpad z jeho zpracování a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.
 3. Pěstitel je oprávněn dát si vyrobit v jednom výrobním období (od 1.července běžného roku do 30.června roku bezprostředně následujícího) z vlastní dodané suroviny nejvýše 60 litrů 50% pálenky zdaněného sazbou spotřební daně a to i v případě, že se na vypěstování podílely i osoby, které s pěstitelem tvoří domácnost.
 4. Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně váhy kvasu i množství pálenky. Není možné slučovat kvasy z různého ovoce.
 5. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí. Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvést ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven.
 6. Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovávaných kvasů.
 7. Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici.
 8. V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek, bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vyplacena, po srážce poplatků za pálení, za kvas náhrada ve výši platné ceny příslušného druhu ovoce nestandardní jakosti. Stejně se postupuje u pálenky, kterou si pěstitel neodebral, ačkoliv zaplatil daň a poplatek za pálení. Skutečně zaplacená částka se sníží o uvedené náklady.
 9. Pěstitelé i jejich doprovod, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost. V provozních místnostech pálenice je zakázáno kouřit.
 10. Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjišťováním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.
 11. Dle §4, odst. 5 zákona č.61/1997 Sb., nesmí pěstitel pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.
 12. Pěstitelé jsou povinni si dodat na vyrobenou pálenku nádoby.
 13. Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.
 14. Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 15. Vzorky pálenky, odebrané z lihových měřidel, jsou majetkem pěstitelské pálenice.
 16. Minimální množství kvasu které lze zpracovat samostatně v jedné várce, je 50 litrů. V případě, že pěstitel požaduje zpracovat méně než 50 litrů kvasu, musí souhlasit s tím, že jeho kvas bude sdružen do jedné várky s kvasem od jiného pěstitele nebo mu bude připočten poplatek za pálení v hodnotě 60,- Kč.
 17. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků pokladní doklad a potvrzení na formuláři ŽÁDOST - PROHLÁŠENÍ, opatřenými běžným pořadovým číslem, razítkem a podpisem. Pěstitel je povinen podepsat potvrzení v originále i kopii, která zůstane v pálenici. Podepisuje se i záznam o výrobě pěstitelských destilátů.